Katedra Św Jóra we Lwowie - perła polskiego rokoka i świadek historii

Katedra Św Jóra we Lwowie to perła polskiego rokoka i świadek historii. Dowiedz się, jak powstała, jakie ma dzieła sztuki i jakie wydarzenia przeżyła. Przeczytaj ciekawy i poszczególny artykuł o tym zabytku.

ARCHITEKTURAARCHITEKTURA SAKRALNA

Fotograf architektury Jan Wolański.

1/3/20245 min read

ogrodzenie Archikatedralnego soboru św. Jura. Łuk kamienny z misternymi wzorami i posągami
ogrodzenie Archikatedralnego soboru św. Jura. Łuk kamienny z misternymi wzorami i posągami

Katedra Św Jóra we Lwowie jest jednym z najpiękniejszych i najważniejszych zabytków tego miasta. Jest to katedralna cerkiew archidiecezji lwowskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, która łączy w sobie elementy sztuki zachodniej i wschodniej. Zbudowana została w XVIII wieku w stylu rokokowym z fundacji biskupa Atanazego Szeptyckiego. Katedra była świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych, zarówno dla Polski, jak i dla Ukrainy. W tym artykule przyjrzymy się bliżej jej historii i architekturze.

Historia

Katedra Św Jóra stoi na wzgórzu, na którym według tradycji w 1280 roku książę Lew Halicki ufundował klasztor bazylianów z drewnianą cerkwią pod tym samym wezwaniem. W 1363 roku zaczęto budować murowaną cerkiew, która została ukończona w 1437 roku. W 1539 roku cerkiew stała się katedrą biskupstwa halickiego, które obejmowało ziemie Rusi Czerwonej i Podola. W 1596 roku biskupstwo przeszło na unię z Rzymem i przyjęło obrządek bizantyjski. W 1700 roku biskupstwo zostało podniesione do rangi archidiecezji metropolitalnej.

W 1744 roku rozpoczęto budowę nowej katedry w stylu rokokowym, według projektu architekta Bernarda Meretyna. Budowę nadzorował Sylwester Fesinger, a współpracowali z nim znani artyści, tacy jak Jerzy Pinzel, Sebastian Fesinger, Jan Jerzy Pinzel, Jan de Witte i inni. Budowa trwała do 1761 roku, a konsekracja odbyła się w 1764 roku. Katedra była ozdobiona bogatym wystrojem, w tym ikonostasem, malowidłami, rzeźbami, sztukaterią i ołtarzami. Katedra była miejscem pochówku metropolitów i innych wybitnych postaci, takich jak Markian Szaszkewycz, Iwan Franko, Mychajło Hruszewski czy Myrosław Lubacziwski.

Katedra była również świadkiem wielu dramatycznych wydarzeń historycznych, takich jak:

 • w 1772 roku, po pierwszym rozbiorze Polski, katedra znalazła się pod panowaniem Austrii, która ograniczała prawa Kościoła greckokatolickiego;

 • w 1848 roku, podczas Wiosny Ludów, katedra była miejscem obrad sejmu halickiego, który domagał się autonomii Galicji i równouprawnienia narodów;

 • w 1894 roku, w katedrze odbyła się koronacja Stanisława Leszczyńskiego, króla Polski i Lotaryngii, który zmarł w Lwowie;

 • w 1918 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, katedra była miejscem uroczystości patriotycznych i religijnych;

 • w 1939 roku, po agresji ZSRR na Polskę, katedra została zajęta przez władze sowieckie, które prześladowały Kościół greckokatolicki i zamykały cerkwie;

 • w 1941 roku, po ataku Niemiec na ZSRR, katedra została ponownie otwarta, ale była narażona na represje ze strony okupanta;

 • w 1944 roku, po ponownym zajęciu Lwowa przez Armię Czerwoną, katedra została znowu zamknięta, a metropolita Josyf Slipyj został aresztowany i zesłany do łagrów;

 • w 1946 roku, podczas pseudosoboru lwowskiego, zorganizowanego przez NKWD, katedra została odebrana Kościołowi greckokatolickiemu i przekazana Rosyjskiemu Kościołowi Prawosławnemu;

 • w 1990 roku, po upadku komunizmu, katedra została zwrócona Kościołowi greckokatolickiemu, który odrodził się z podziemia;

 • w 1991 roku, w katedrze odbyła się uroczysta msza z udziałem papieża Jana Pawła II, który odwiedził Lwów i spotkał się z wiernymi różnych wyznań;

 • w 1998 roku, katedra wraz ze Starym Miastem, Wysokim Zamkiem i Podzamczem została wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Zdjęcie autorstwa fotografa architektury przedstawiające barokową fasadę katedry św. Jóra we Lwowie,
Zdjęcie autorstwa fotografa architektury przedstawiające barokową fasadę katedry św. Jóra we Lwowie,

Architektura

Katedra Św Jóra jest wybitnym dziełem architektury polskiego rokoka. Wzniesiona jest na planie krzyża greckiego z przedłużonymi ramionami na planie wschód-zachód. Złożona jest z nawy, transeptu i prezbiterium. W narożnikach między nawą, prezbiterium i ramionami transeptu znajdują się cztery kaplice. Nad skrzyżowaniem naw wznosi się kopuła na wysokim bębnie, zwieńczona latarnią i krzyżem. Fasada główna jest symetryczna i podzielona na trzy części. W części środkowej znajduje się główne wejście, flankowane przez dwie pary kolumn korynckich, podtrzymujących balkon z kutymi balustradami. Nad wejściem umieszczony jest herb biskupa Szeptyckiego. Powyżej balkonu znajduje się okno z półkolistym zwieńczeniem, otoczone przez rzeźby aniołów. Całość wieńczy trójkątny fronton z herbem Polski i rzeźbami św. Jerzego, św. Leona i św. Atanazego, dłuta Jerzego Pinzla. W częściach bocznych fasady znajdują się mniejsze wejścia i okna, a nad nimi półkoliste nisze z rzeźbami świętych. Boczne elewacje katedry są podzielone na trzy kondygnacje, ozdobione pilastrami, gzymsami i oknami. Tylna elewacja prezbiterium jest zwieńczona półkolistym frontonem z herbem Austrii i rzeźbą św. Michała Archanioła.

Wnętrze katedry jest bogato zdobione i zawiera wiele cennych dzieł sztuki. Nawa główna jest nakryta sklepieniem kolebkowym z lunetami, ozdobionym malowidłami przedstawiającymi sceny z życia św. Jerzego, autorstwa Jana de Witte. W ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, namalowany w 1674 roku przez Jana Bogumiła Plerscha. Nad ołtarzem wisi krucyfiks z XVIII wieku, a po bokach stoją rzeźby św. Piotra i św. Pawła, wykonane przez Sebastiana Fesingera. Prezbiterium jest oddzielone od nawy ikonostasem, który jest jednym z najpiękniejszych w Europie. Ikonostas składa się z pięciu rzędów ikon, namalowanych przez

Zdjęcie przedstawiające wnętrze katedry św. Jóra we Lwowie, ozdobione złotymi detalami i ikonostasem
Zdjęcie przedstawiające wnętrze katedry św. Jóra we Lwowie, ozdobione złotymi detalami i ikonostasem

Pałac metropolitów we Lwowie - siedziba arcybiskupów i dzieło sztuki

Pałac metropolitów we Lwowie to zabytkowa rezydencja metropolitów Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego, która znajduje się naprzeciwko katedry św. Jóra. Została wybudowana w 1762 roku z inicjatywy Leona Szeptyckiego, biskupa halickiego. Jest to dwupiętrowa budowla w stylu rokokowym, z elementami klasycyzmu (portyk z kolumnami toskańskimi). Budowla ma symetryczną fasadę, z centralnym ryzalitem, który jest poprzedzony portykiem na czterech kolumnach, nad którym jest balkon z kutą balustradą. Nad ryzalitem jest tympanon z herbem Szeptyckiego, udekorowany kamiennymi wazonami na szczycie i po bokach. Wnętrza pałacu były pierwotnie ozdobione malowidłami i rzeźbami z lat 1775-1776, autorstwa J. Szczurowskiego, S. Ugnickiego i S. Gradolewskiego, pod nadzorem lwowskiego architekta Franciszka Ksawerego Kulczyckiego.

Wnętrza pałacu zostały przebudowane w 1885 roku według projektu Sylwestra Hawryszkewycza.

W 2001 roku pałac gościł papieża Jana Pawła II, który odwiedził Lwów i spotkał się z wiernymi różnych wyznań.